Klachten

Created with Sketch.

Klachtenregeling

Heeft u een klacht of bent u het niet eens met de werkwijze? Dan wordt dat natuurlijk zeer betreurd. 

Fidem Support & Bewindvoering streeft naar een prettige en vlotte samenwerking maar erkent dat er soms situaties kunnen voordoen wat bij u onplezierige gevoelens oproept of waarover u een klacht wilt indienen.

Bewindvoerders zijn wettelijk gezien verplicht een klachtenregeling in te stellen. Wanneer het bewind over uw vermogen of het vermogen van uw familielid of cliënt(e) is uitgesproken dan krijgt u van de bewindvoerder een klachtenregeling overhandigd. 

Indien u het niet eens bent met de werkwijze of een klacht wilt indienen gaat onze voorkeur uit naar persoonlijk contact. 

Mochten wij er telefonisch niet met u uitkomen, kunt u uw klacht op schrift stellen en wordt ernaar gestreefd uw klacht binnen veertien dagen te beantwoorden. 

Indien uw klacht, onverhoopt, gegrond worden verklaard, dan zal (indien mogelijk) de fout worden hersteld en wordt de uitkomst in de toekomst geïmplementeerd in een nieuwe werkwijze. 

Als u er samen met de bewindvoerder niet uitkomt, kunt u zich richten tot de rechter die de maatregel beschermingsbewind heeft uitgesproken. 

De rechter zal de situatie aan een grondig onderzoek onderwerpen en uiteindelijk een beslissing vellen over het al dan niet (on)juist handelen van de bewindvoerder. 

Klik hier voor het klachtenformulier